Informacja

W okresie wakacji sekretariat szkolny

czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00 do 13.00.

Informacja

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Zdziechowie w roku szkolnym 2020/21

  KLASA  1 a : 

 1. Andrzejewska M.
 2. Andrzejewski F.
 3. Butrymowicz I.
 4. Ciesielska G.
 5. Ciesielska J.
 6. Ciesielski O.
 7. Matuszak M.
 8. Mortek F.
 9. Pietrzak J.
 10. Pietrzak M.
 11. Piwowarek M.
 12. Skotarczak D.
 13. Wiąz S.
 14. Wojcieszak L.

 

            KLASA   1 b : 

 1. Bresch K.
 2. Busłowicz O.
 3. Danielewicz K.
 4. Kruszona A.
 5. Kubicki K.
 6. Kupski M.
 7. Pawlicki C.
 8. Priebe A.
 9. Przybył M.
 10. Różańska J.
 11. Stranz Z.
 12. Stypa A.
 13. Turtoń A.
 14. Walczak W.
 15. Wiatrowska M.

 

 

Zakończenie roku szkolnego

 

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego kończy się  rok szkolny 2019/2020. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego informujemy, iż w tym roku nie odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego. 

Odbiór świadectw dnia 26 czerwca (w piątek) według harmonogramu:

godz.9.00 – klasy 1-3 (maks.1 rodzic)

godz.10.00 – klasy 4,5,6 a i b

godz.11.00 – klasy 7-8

 

Autobus szkolny nie pojedzie. Rodzice dowożą dzieci do szkoły we własnym zakresie!

Uczniowie – obowiązkowo w maseczkach!

Świadectwa będzie można odebrać również  w sekretariacie szkoły              w dniach 29.06-3.07 br. / w godzinach pracy sekretariatu g.9.00 do 13.00/

 

 

 

 

 

 

Informacja o zdawaniu podręczników

Plan zdawania podręczników:

Poniedziałek 8 czerwca:

godz.9.00 – uczniowie klasy 1 a i 1b ( uczniowie o numerach w dzienniku od 1-10),

godz. 9.20 – uczniowie klasy 1a i 1b ( od numeru 11 do końca),

godz. 10.00 – uczniowie klasy 2,

godz. 10.30- uczniowie klasy 3 a,

godz. 11.00 – uczniowie klasy 3 b.

Wtorek 9 czerwca:

godz. 9.00 – uczniowie klasy 4,

godz. 9.20- uczniowie klasy 5 ( numery 1-10),

godz. 9.40- uczniowie klasy  5 ( numery 11-20)

godz. 10.00- uczniowie klasy 5 (numery 21-29),

godz. 10.20- uczniowie klasy 6 a (numery 1-10),

godz. 10.40- uczniowie klasy 6 a (numery 11-20),

godz. 11.00 -uczniowie klasy 6 a ( numery 21-28).

Środa 10 czerwca:

godz.9.00 – uczniowie klasy 6 b (numery 1-10),

godz. 9.20 – uczniowie klasy 6 b (numery 11-20),

godz. 9.40- uczniowie klasy 6 b (numery 21-26),

godz. 10.00 – uczniowie klasy 7 (numery 1-11)

godz. 10.20- uczniowie klasy 7 (numery 11-22).

Piątek 19 czerwca:

godz. 9.00 – uczniowie klasy 8 ( numery 1-10)

godz. 9.20 – uczniowie klasy 8 (numery 11-25).

Uwaga!

Ewentualne braki  można wyjaśniać 22 czerwca i 23 czerwca od godz. 9.00 do 12.00  w szkolnej bibliotece.

 

 

 

 

 

Informacja o konsultacjach z nauczycielami dla klas 4-8

Informujemy, że od 1 czerwca(poniedziałek) w naszej szkole istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.

Konsultacje trwają od godz.9.00 do 11.00

Plan konsultacji:

Poniedziałek ( 1.06.) : uczniowie klasy 4 i 5

Wtorek ( 2.06.): uczniowie klasy 6 a

Środa ( 3.06): uczniowie klasy 6b

Czwartek (4.06): uczniowie klasy 7

Piątek (5.06): uczniowie klasy 8

Uwaga! Uczeń zobowiązany jest przynieść pisemną zgodę rodzica na udział w konsultacjach!( Zgoda jest dostępna w sekretariacie szkoły lub facebooku szkolnym).

 

 

Informacja o stypendiach

W związku ze zmianą Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno przypominam, że prawo zgłaszania kandydatów do nagród i stypendium przysługuje Dyrektorom szkół podstawowych Gminy Gniezno, do których uczęszcza uczeń.

Zgłoszenie kandydata następuje na podstawie wniosku, do którego rodzic  dołącza wymagane dokumenty  i składa do Urzędu Gminy.

Przygotowane dokumenty powinny zostać złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 30 czerwca.

 Szczegółowe przepisy i wzór wniosku znajdują się na stronie: gcuw.idsl.pl w zakładce Informacje – Stypendia – Dokumenty aktualne.

 

Konsultacje dla uczniów

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN, od 26 maja umożliwiamy uczniom klasy VIII udział w dobrowolnych konsultacjach  (grupowych i indywidualnych) z nauczycielami na terenie szkoły oraz możliwość korzystania  z biblioteki szkolnej .

Konsultacje będą odbywać się zgodnie z harmonogramem ( dostępnym u wychowawcy).

Natomiast od 1 czerwca umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów klas IV- VIII. Uczeń zobowiązany jest podczas pierwszego przyjścia na konsultacje do przekazania pisemnego oświadczenia rodzica zawierającego  zgodę na udział w konsultacjach.

 

Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły informuje, że wszystkie dzieci z rejonu zostały przyjęte do klasy 1 w roku szkolnym 2020/21.

Uwaga Rodzice

 

Stanowisko organu prowadzącego na okoliczność uruchomienia funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Rząd zdecydował o tym, że z dniem 6 maja 2020r. zdejmuje odgórny zakaz funkcjonowania żłobków
i przedszkoli. Główny inspektor sanitarny wydał wytyczne w zakresie możliwości funkcjonowania tych placówek. Samorząd ma prawo decydować, w jaki sposób te regulacje będzie przyjmował i jak na obszarze gminy przywracanie funkcjonowania przedszkoli będzie dokładnie wyglądało. Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Gniezno oraz pozytywna rekomendacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie pozwala podjąć przygotowania do uruchomienia z dniem 11 maja 2020r. przedszkoli na obszarze Gminy Gniezno.

Organ prowadzący oczekuje od dyrektorów placówek podjęcia działań, które zapoczątkują proces powrotu do „normalności”. W ramach przygotowań dyrektorzy placówek winni: kontaktować się
z rodzicami, egzekwować oświadczenia od rodziców o stanie zdrowia dziecka i środowiska, w którym dziecko przebywa oraz podjąć inne działania, które pomogą określić liczbę dzieci powracających do przedszkola. Podjęte działania mają przede wszystkim pomóc rodzicom, którzy pracują w sposób ciągły w walce z epidemią (służby mundurowe, medyczne) a także tym którzy muszą powrócić do pracy aby ją utrzymać, oraz tym którzy poszukują pracy ponieważ utracili zatrudnienie z chwilą ogłoszenia pandemii.

Priorytetem podejmowanych działań musi być stworzenie możliwie bezpiecznych pod względem epidemiologicznym warunków powrotu do prowadzenia zajęć. Powiatowy Inspektorat SANEPID-u
w Gnieźnie służy w tym względzie radą i pomocą. Zachęcamy nasze placówki do współpracy
i korzystania ze wsparcia specjalistów. Gmina wyposaży placówki w „startowe” pakiety ochronne,
w skład których wejdą: rękawice, maseczki oraz płyny do dezynfekcji oraz odkażania. Wójt Gminy zleciła Panu Krystianowi Pietruszczakowi, inspektorowi ds Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego wsparcie i współpracę z dyrektorami gminnych placówek w przygotowaniach do uruchomienia przedszkoli(dane kontaktowe do p. Krystiana Pietruszczaka:506 170 520).

Podejmując działania zmierzające do uruchomienia placówek należy stosować się do:

– wytycznych przeciwepidemicznych Głównego lnspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej {Dz. U. z 2019 r.
poz. 59,oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

(http://gcuw.idsl.pl/pliki/aktuall/komaktu/2020/covid_19/wyt_GIS_przedsz_20200430.pdf)

– wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

(https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli)

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Informacja Dyrektora

Szanowni Państwo!
 
Istnieje możliwość wypożyczenia dwóch laptopów dla uczniów lub nauczycieli. Jeżeli istnieje taka potrzeba proszę zgłosić się w piątek ( 24.04.2020r ) do szkoły po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 507 723 491. 
 
Tomasz Kropidłowski