Zdziechowa

Drodzy Rodzice!

W dniach od 9 listopada do 29 br. nasza szkoła będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz  innych realizujących zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem  COVID – 19. Opieką zostaną objęci uczniowie klas 1-3.

Uwaga!

Przypominamy, że 2 listopada (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci rodziców pracujących

od g.8.00 do 14.00.

Komunikat Dyrektora

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzją Prezesa Rady Ministrów od dnia 26.10.2020r. w klasach IV-VIII zostaję wprowadzone nauczanie zdalne.

Klasy I-III  w SP w Zdziechowie i SF w Modliszewku oraz oddziały przedszkolne w Oborze i Modliszewku funkcjonują  zgodnie z dotychczasowym planem zajęć w dotychczasowych godzinach.

Normalnie funkcjonują dowozy oraz odwozy szkolne dla klas I-III (12.30 i 13.30).

 Wprowadzony został  zakaz samodzielnego poruszania się dzieci i młodzieży do 16 roku życia w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z interpretacją MEN zakaz ten nie dotyczy dzieci w drodze do i ze szkoły.

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów za samodzielne przebywanie dzieci i młodzieży w przestrzeni publicznej do 16 roku życia w godzinach od 8.00 do 16.00 odpowiedzialni są rodzice.

Świetlica i stołówka również funkcjonują normalnie według dotychczasowego planu.

Klasy IV –VIII będą realizować lekcje zgodnie z planem lekcji na platformie Teams.

Obecnie jesteśmy w trakcie jej uruchamiania i w poniedziałek uczniowie otrzymają  loginy oraz hasła do rejestracji. W związku z tym proszę o wyrozumiałość i cierpliwość ( dla nas nauczycieli to też jest nowa sytuacja – uczymy się razem).

Lekcje on- line będą trwały po 30 minut i będą dłuższe przerwy, tak aby zaczynać lekcje zgodnie z normalnym planem.

 

 

 

Uwaga!

UWAGA RODZICE!!!

Od 10 października br.na terenie całego kraju zostały wprowadzone  zasady  strefy żółtej.

W związku z zaleceniami MEN i GIS dyrektor szkoły wprowadza obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki lub przyłbice!!!

 

 

 

Informacja

Dzień Edukacji Narodowej, 14.10.2020, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu zostanie zorganizowany dyżur świetlicy szkolnej zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców.

Zainteresowanych rodziców zorganizowaniem opieki prosimy o zgłoszenie informacji nauczycielom w świetlicy.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZDZIECHOWIE ORAZ  SZKÓŁ FILIALNYCH   W MODLISZEWKU I OBORZE

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Procedury obowiązujące od 1.09.2020 r.

 

 1. Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie pracownicy i uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub izolacji.
 2. Dziecko może być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 3. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem muszą podczas przejazdu mieć założoną maseczkę lub przyłbicę.
 1. Do budynku szkoły nie wchodzą osoby z zewnątrz. W sytuacjach wymagających kontaktu z pracownikami szkoły rodzic / opiekun / interesant kontaktuje się e- mailowo lub telefonicznie. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem szkoły wchodzi wejściem do budynku szkoły.
 1. Uczniów klas I odbierają i odprowadzają ich nauczyciele rozpoczynający lub kończący lekcję w danej klasie. Uczniów, którzy oczekują na powrót do domu w świetlicy – nauczyciel odprowadza do świetlicy. Uczniowie klas II i III po wejściu do szkoły idą do swoich sal.
 1. Każda osoba wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest zakrywać nos i usta, dezynfekować ręce lub posiadać rękawiczki oraz przestrzegać procedur obowiązujących na terenie szkoły.
 2. Pracownicy i uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek we wszystkich częściach wspólnych – na korytarzach. W salach lekcyjnych podczas zajęć  nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 3. Pracownicy obsługi, w zabezpieczeniu (maseczka), informują osoby pragnące wejść na teren szkoły o obowiązujących na jej terenie procedurach. Zatrzymują ją w strefie buforowej i informują pracownika szkoły, z którą dana osoba chce się skontaktować.  W uzasadnionych przypadkach odprowadzają tą osobę do pracownika szkoły.
 4. Podczas długich przerw osoby z zewnątrz nie mogą wchodzić na teren szkoły.
 5. Wszyscy uczniowie  minimum co 2 lekcje myją ręce mydłem. Klasy I-III pod kontrolą nauczyciela w szkolnych toaletach. Klasy IV-VIII  samodzielnie.
 6. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów. 
 7. Uczniowie są zaopatrzeni we własne niezbędnie potrzebne przybory szkolne.  Nie mogą wymieniać się przyborami szkolnym między sobą ani pożyczać żadnych rzeczy.
 8. Nauczyciel organizując zajęcia oraz opiekę ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczne zachowania/ zabawę dzieci i przestrzeganie zasad higieny, nie dotykanie ust, oczu, mycie rąk przed jedzeniem.
 9. Uczniowie przebywają w salach również podczas krótkich przerw. Nauczyciele zmieniają salę lekcyjną po pierwszym dzwonku zapowiadającym koniec przerwy.
 10. Sale lekcyjne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.
 11. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania z zajęć w świetlicy powinny korzystać tylko dzieci dojeżdżające i rodziców pracujących. Zasady przyjęcia do świetlicy reguluje odrębny regulamin.
 12. Pracownicy obsługi szkoły myją poręcze, włączniki, klamki, łazienki uczniów oraz dla personelu co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają uczniowie ani inne osoby oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 13. Po każdym dniu zajęć używany sprzęt (klawiatura, sprzęt sportowy oraz ławki, krzesła, podłogi, pomieszczenia i inne) są dezynfekowane.
 14. W ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 nie można na terenie szkoły korzystać z dystrybutorów wody. Uczniowie przynoszą do szkoły swoją wodę lub inne napoje.
 15. Obiady dla uczniów szkoły wydawane są w godz. 12.15-12.35.
 16. W sytuacji stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych, dziecko będzie odizolowane w osobnym  pomieszczeniu –gabinecie pielęgniarki  szkolnej lub pedagoga. Dziecku mierzona będzie temperatura termometrem bezdotykowym. Nauczyciel  niezwłocznie  zgłasza  dyrektorowi  szkoły  stwierdzenie  objawów       chorobowych  oraz natychmiast  powiadamia rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 17. Rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani do możliwie najszybszego odbioru dziecka ze szkoły, a następnie po konsultacji lekarskiej, poinformowania dyrekcję lub wychowawcę o stanie zdrowia dziecka.
 18. W sytuacji stwierdzenia zagrożenia dla uczniów i pracowników bądź w przypadku zakażenia, dyrektor -po konsultacji z odpowiednimi służbami- wprowadza nauczanie hybrydowe lub zdalne dla całej szkoły lub jej części.

 

Uczniowie zostają zapoznani z powyższymi zasadami organizacji pracy szkoły na pierwszym spotkaniu z wychowawcą, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Rodzic/opiekun jest również zobowiązany poinstruować dziecko i zapoznać z powyższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczeństwo swojemu dziecku, innym uczniom oraz pracownikom szkoły.

 

 

 

Rozpoczęcie roku 2020/21

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021  odbędzie się:

we wtorek 1.09.2020 o godz. 9.00 w budynku szkolnym, w następujących  klasach:

Kl.1A – sala 24, kl.1B – sala 26,kl.2A – sala 21, kl.2B – sala 22, kl.3- sala 23, kl.4 – sala 25,

Kl.5 – sala 27, kl.6 – sala 5, kl.7A – sala 7, kl.7B – sala 3, kl.8 – sala 4

 

Dowóz dzieci według planu:

Mączniki 8.15, Obórka 8.20,Pyszczynek I 8.25, Pyszczynek II 8.30, Szkoła 8.35

Modliszewo sołtys, 8.40,Modliszewko sklep,8.45, Modliszewo bloki 8.50

Piekary pętla 8.30, Braciszewo 8.40,Obora 8.47,Pyszczynek 8.50.

 

Odwóz dzieci o godz. 10.00-Mączniki, Modliszewko

                             10.30- Obora, Braciszewo

W autobusie obowiązują maseczki!!!

 

Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego za wyjątkiem rodziców klas pierwszych ( jeden rodzic).

Rodzice wchodzący na teren szkoły zobowiązani są posiadać maseczki.

Informacja

W okresie wakacji sekretariat szkolny

czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00 do 13.00.

Informacja

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Zdziechowie w roku szkolnym 2020/21

  KLASA  1 a : 

 1. Andrzejewska M.
 2. Andrzejewski F.
 3. Butrymowicz I.
 4. Ciesielska G.
 5. Ciesielska J.
 6. Ciesielski O.
 7. Matuszak M.
 8. Mortek F.
 9. Pietrzak J.
 10. Pietrzak M.
 11. Piwowarek M.
 12. Skotarczak D.
 13. Wiąz S.
 14. Wojcieszak L.
 15. Stypa A.

 

            KLASA   1 b : 

 

 1. Danielewicz K.
 2. Kruszona A.
 3. Kubicki K.
 4. Kupski M.
 5. Pawlicki C.
 6. Priebe A.
 7. Przybył M.
 8. Różańska J.
 9. Turtoń A.
 10. Walczak W.
 11. Wiatrowska M.
 12. Kaczmarek F.
 13. Kawka W.
 14. Sułkowski O.
 15. Trzciński W.

 

 

Zakończenie roku szkolnego

 

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego kończy się  rok szkolny 2019/2020. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego informujemy, iż w tym roku nie odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego. 

Odbiór świadectw dnia 26 czerwca (w piątek) według harmonogramu:

godz.9.00 – klasy 1-3 (maks.1 rodzic)

godz.10.00 – klasy 4,5,6 a i b

godz.11.00 – klasy 7-8

 

Autobus szkolny nie pojedzie. Rodzice dowożą dzieci do szkoły we własnym zakresie!

Uczniowie – obowiązkowo w maseczkach!

Świadectwa będzie można odebrać również  w sekretariacie szkoły              w dniach 29.06-3.07 br. / w godzinach pracy sekretariatu g.9.00 do 13.00/