Uwaga Rodzice

Ogłoszenie dotyczące zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowiepoprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Modliszewku, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

OGŁOSZENIE

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Gnieznouchwały Nr VI/44/2018z dnia 28lutego 2019roku o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowie poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Modliszewku, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym, Wójt Gminy Gniezno  zawiadamia o zamiarze utworzenia filii w Modliszewku i przyporządkowaniu jej organizacyjnie Szkole Podstawowej im.Powstańców Wielkopolskich 2018/19 w Zdziechowie,wypełniając tym obowiązek wynikający z art 89 ust. 1i 9ustawy z dnia 14grudnia2016r. Prawo oświatowe.

Treśćwyżej wymienionej uchwałydostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Gniezno pod adresemhttp://www.urzadgminy.gniezno.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/stanowienie-prawa-lokalnego/kadencja-viii/sesja-vi-28.02.2019.html

WÓJT  GMINY   GNIEZNO 

 MariaSuplicka

Gniezno, 28 lutego 2019 roku