Uwaga Rodzice

 

Stanowisko organu prowadzącego na okoliczność uruchomienia funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Rząd zdecydował o tym, że z dniem 6 maja 2020r. zdejmuje odgórny zakaz funkcjonowania żłobków
i przedszkoli. Główny inspektor sanitarny wydał wytyczne w zakresie możliwości funkcjonowania tych placówek. Samorząd ma prawo decydować, w jaki sposób te regulacje będzie przyjmował i jak na obszarze gminy przywracanie funkcjonowania przedszkoli będzie dokładnie wyglądało. Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Gniezno oraz pozytywna rekomendacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie pozwala podjąć przygotowania do uruchomienia z dniem 11 maja 2020r. przedszkoli na obszarze Gminy Gniezno.

Organ prowadzący oczekuje od dyrektorów placówek podjęcia działań, które zapoczątkują proces powrotu do „normalności”. W ramach przygotowań dyrektorzy placówek winni: kontaktować się
z rodzicami, egzekwować oświadczenia od rodziców o stanie zdrowia dziecka i środowiska, w którym dziecko przebywa oraz podjąć inne działania, które pomogą określić liczbę dzieci powracających do przedszkola. Podjęte działania mają przede wszystkim pomóc rodzicom, którzy pracują w sposób ciągły w walce z epidemią (służby mundurowe, medyczne) a także tym którzy muszą powrócić do pracy aby ją utrzymać, oraz tym którzy poszukują pracy ponieważ utracili zatrudnienie z chwilą ogłoszenia pandemii.

Priorytetem podejmowanych działań musi być stworzenie możliwie bezpiecznych pod względem epidemiologicznym warunków powrotu do prowadzenia zajęć. Powiatowy Inspektorat SANEPID-u
w Gnieźnie służy w tym względzie radą i pomocą. Zachęcamy nasze placówki do współpracy
i korzystania ze wsparcia specjalistów. Gmina wyposaży placówki w „startowe” pakiety ochronne,
w skład których wejdą: rękawice, maseczki oraz płyny do dezynfekcji oraz odkażania. Wójt Gminy zleciła Panu Krystianowi Pietruszczakowi, inspektorowi ds Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego wsparcie i współpracę z dyrektorami gminnych placówek w przygotowaniach do uruchomienia przedszkoli(dane kontaktowe do p. Krystiana Pietruszczaka:506 170 520).

Podejmując działania zmierzające do uruchomienia placówek należy stosować się do:

– wytycznych przeciwepidemicznych Głównego lnspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej {Dz. U. z 2019 r.
poz. 59,oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

(http://gcuw.idsl.pl/pliki/aktuall/komaktu/2020/covid_19/wyt_GIS_przedsz_20200430.pdf)

– wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

(https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli)

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka