Zdziechowa

Informacja o zdawaniu podręczników

Plan zdawania podręczników:

Poniedziałek 8 czerwca:

godz.9.00 – uczniowie klasy 1 a i 1b ( uczniowie o numerach w dzienniku od 1-10),

godz. 9.20 – uczniowie klasy 1a i 1b ( od numeru 11 do końca),

godz. 10.00 – uczniowie klasy 2,

godz. 10.30- uczniowie klasy 3 a,

godz. 11.00 – uczniowie klasy 3 b.

Wtorek 9 czerwca:

godz. 9.00 – uczniowie klasy 4,

godz. 9.20- uczniowie klasy 5 ( numery 1-10),

godz. 9.40- uczniowie klasy  5 ( numery 11-20)

godz. 10.00- uczniowie klasy 5 (numery 21-29),

godz. 10.20- uczniowie klasy 6 a (numery 1-10),

godz. 10.40- uczniowie klasy 6 a (numery 11-20),

godz. 11.00 -uczniowie klasy 6 a ( numery 21-28).

Środa 10 czerwca:

godz.9.00 – uczniowie klasy 6 b (numery 1-10),

godz. 9.20 – uczniowie klasy 6 b (numery 11-20),

godz. 9.40- uczniowie klasy 6 b (numery 21-26),

godz. 10.00 – uczniowie klasy 7 (numery 1-11)

godz. 10.20- uczniowie klasy 7 (numery 11-22).

Piątek 19 czerwca:

godz. 9.00 – uczniowie klasy 8 ( numery 1-10)

godz. 9.20 – uczniowie klasy 8 (numery 11-25).

Uwaga!

Ewentualne braki  można wyjaśniać 22 czerwca i 23 czerwca od godz. 9.00 do 12.00  w szkolnej bibliotece.

 

 

 

 

 

Informacja o konsultacjach z nauczycielami dla klas 4-8

Informujemy, że od 1 czerwca(poniedziałek) w naszej szkole istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.

Konsultacje trwają od godz.9.00 do 11.00

Plan konsultacji:

Poniedziałek ( 1.06.) : uczniowie klasy 4 i 5

Wtorek ( 2.06.): uczniowie klasy 6 a

Środa ( 3.06): uczniowie klasy 6b

Czwartek (4.06): uczniowie klasy 7

Piątek (5.06): uczniowie klasy 8

Uwaga! Uczeń zobowiązany jest przynieść pisemną zgodę rodzica na udział w konsultacjach!( Zgoda jest dostępna w sekretariacie szkoły lub facebooku szkolnym).

 

 

Informacja o stypendiach

W związku ze zmianą Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno przypominam, że prawo zgłaszania kandydatów do nagród i stypendium przysługuje Dyrektorom szkół podstawowych Gminy Gniezno, do których uczęszcza uczeń.

Zgłoszenie kandydata następuje na podstawie wniosku, do którego rodzic  dołącza wymagane dokumenty  i składa do Urzędu Gminy.

Przygotowane dokumenty powinny zostać złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 30 czerwca.

 Szczegółowe przepisy i wzór wniosku znajdują się na stronie: gcuw.idsl.pl w zakładce Informacje – Stypendia – Dokumenty aktualne.

 

Konsultacje dla uczniów

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN, od 26 maja umożliwiamy uczniom klasy VIII udział w dobrowolnych konsultacjach  (grupowych i indywidualnych) z nauczycielami na terenie szkoły oraz możliwość korzystania  z biblioteki szkolnej .

Konsultacje będą odbywać się zgodnie z harmonogramem ( dostępnym u wychowawcy).

Natomiast od 1 czerwca umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów klas IV- VIII. Uczeń zobowiązany jest podczas pierwszego przyjścia na konsultacje do przekazania pisemnego oświadczenia rodzica zawierającego  zgodę na udział w konsultacjach.

 

Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły informuje, że wszystkie dzieci z rejonu zostały przyjęte do klasy 1 w roku szkolnym 2020/21.

Uwaga Rodzice

 

Stanowisko organu prowadzącego na okoliczność uruchomienia funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Rząd zdecydował o tym, że z dniem 6 maja 2020r. zdejmuje odgórny zakaz funkcjonowania żłobków
i przedszkoli. Główny inspektor sanitarny wydał wytyczne w zakresie możliwości funkcjonowania tych placówek. Samorząd ma prawo decydować, w jaki sposób te regulacje będzie przyjmował i jak na obszarze gminy przywracanie funkcjonowania przedszkoli będzie dokładnie wyglądało. Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Gniezno oraz pozytywna rekomendacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie pozwala podjąć przygotowania do uruchomienia z dniem 11 maja 2020r. przedszkoli na obszarze Gminy Gniezno.

Organ prowadzący oczekuje od dyrektorów placówek podjęcia działań, które zapoczątkują proces powrotu do „normalności”. W ramach przygotowań dyrektorzy placówek winni: kontaktować się
z rodzicami, egzekwować oświadczenia od rodziców o stanie zdrowia dziecka i środowiska, w którym dziecko przebywa oraz podjąć inne działania, które pomogą określić liczbę dzieci powracających do przedszkola. Podjęte działania mają przede wszystkim pomóc rodzicom, którzy pracują w sposób ciągły w walce z epidemią (służby mundurowe, medyczne) a także tym którzy muszą powrócić do pracy aby ją utrzymać, oraz tym którzy poszukują pracy ponieważ utracili zatrudnienie z chwilą ogłoszenia pandemii.

Priorytetem podejmowanych działań musi być stworzenie możliwie bezpiecznych pod względem epidemiologicznym warunków powrotu do prowadzenia zajęć. Powiatowy Inspektorat SANEPID-u
w Gnieźnie służy w tym względzie radą i pomocą. Zachęcamy nasze placówki do współpracy
i korzystania ze wsparcia specjalistów. Gmina wyposaży placówki w „startowe” pakiety ochronne,
w skład których wejdą: rękawice, maseczki oraz płyny do dezynfekcji oraz odkażania. Wójt Gminy zleciła Panu Krystianowi Pietruszczakowi, inspektorowi ds Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego wsparcie i współpracę z dyrektorami gminnych placówek w przygotowaniach do uruchomienia przedszkoli(dane kontaktowe do p. Krystiana Pietruszczaka:506 170 520).

Podejmując działania zmierzające do uruchomienia placówek należy stosować się do:

– wytycznych przeciwepidemicznych Głównego lnspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej {Dz. U. z 2019 r.
poz. 59,oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

(http://gcuw.idsl.pl/pliki/aktuall/komaktu/2020/covid_19/wyt_GIS_przedsz_20200430.pdf)

– wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

(https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli)

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Informacja Dyrektora

Szanowni Państwo!
 
Istnieje możliwość wypożyczenia dwóch laptopów dla uczniów lub nauczycieli. Jeżeli istnieje taka potrzeba proszę zgłosić się w piątek ( 24.04.2020r ) do szkoły po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 507 723 491. 
 
Tomasz Kropidłowski

Uwaga!

NOWA SZKOŁA – NOWY SZTANDAR

 KOCHANI RODZICE, ZNAJOMI, SYMPATYCY NASZEJ SZKOŁY!

 

Przy współpracy Rady Rodziców rozpoczęliśmy działania związane z pozyskaniem funduszy na zakup repliki sztandaru dla naszej szkoły.

Dyrekcja, nauczyciele, społeczność uczniowska oraz pracownicy szkoły zwracamy się z prośbą, aby w miarę możliwości wspomogli Państwo nasze działania poprzez zakup cegiełek fundatorskich. Kwota wpłaty jest dowolna, każda z wdzięcznością przyjęta. Dzięki temu będą Państwo fundatorami sztandaru.

Prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto Rady Rodziców podane na cegiełce:  18 1020 4115 0000 9802 0175 9133

W obecnej sytuacji pandemii, możemy Państwu zaoferować tylko cegiełkę wirtualną. Zapewniamy jednak, że gdy sytuacja się unormuje, na pewno ją Państwo otrzymają.

Komunikat

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Informujemy, że w dniach od 9 do 14 kwietnia br., w szkole będzie trwać przerwa świąteczna. W czwartek 9 kwietnia i piątek 10 kwietnia szkoła nie będzie prowadzić zajęć edukacyjnych w formie zdalnego nauczania.

Komunikat w sprawie rekrutacji

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do naszej szkoły powinni to zgłosić telefonicznie( nr: 507-723-491) bądź mailowo: zdziechowa@wp.pl.

Za pośrednictwem sekretariatu szkoły rodzice otrzymają wnioski ucznia do wydruku.