Miesięczne Archiwa: Maj 2020

Informacja o konsultacjach z nauczycielami dla klas 4-8

Informujemy, że od 1 czerwca(poniedziałek) w naszej szkole istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.

Konsultacje trwają od godz.9.00 do 11.00

Plan konsultacji:

Poniedziałek ( 1.06.) : uczniowie klasy 4 i 5

Wtorek ( 2.06.): uczniowie klasy 6 a

Środa ( 3.06): uczniowie klasy 6b

Czwartek (4.06): uczniowie klasy 7

Piątek (5.06): uczniowie klasy 8

Uwaga! Uczeń zobowiązany jest przynieść pisemną zgodę rodzica na udział w konsultacjach!( Zgoda jest dostępna w sekretariacie szkoły lub facebooku szkolnym).

 

 

Informacja o stypendiach

W związku ze zmianą Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno przypominam, że prawo zgłaszania kandydatów do nagród i stypendium przysługuje Dyrektorom szkół podstawowych Gminy Gniezno, do których uczęszcza uczeń.

Zgłoszenie kandydata następuje na podstawie wniosku, do którego rodzic  dołącza wymagane dokumenty  i składa do Urzędu Gminy.

Przygotowane dokumenty powinny zostać złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 30 czerwca.

 Szczegółowe przepisy i wzór wniosku znajdują się na stronie: gcuw.idsl.pl w zakładce Informacje – Stypendia – Dokumenty aktualne.

 

Konsultacje dla uczniów

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN, od 26 maja umożliwiamy uczniom klasy VIII udział w dobrowolnych konsultacjach  (grupowych i indywidualnych) z nauczycielami na terenie szkoły oraz możliwość korzystania  z biblioteki szkolnej .

Konsultacje będą odbywać się zgodnie z harmonogramem ( dostępnym u wychowawcy).

Natomiast od 1 czerwca umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów klas IV- VIII. Uczeń zobowiązany jest podczas pierwszego przyjścia na konsultacje do przekazania pisemnego oświadczenia rodzica zawierającego  zgodę na udział w konsultacjach.

 

Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły informuje, że wszystkie dzieci z rejonu zostały przyjęte do klasy 1 w roku szkolnym 2020/21.

Uwaga Rodzice

 

Stanowisko organu prowadzącego na okoliczność uruchomienia funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Rząd zdecydował o tym, że z dniem 6 maja 2020r. zdejmuje odgórny zakaz funkcjonowania żłobków
i przedszkoli. Główny inspektor sanitarny wydał wytyczne w zakresie możliwości funkcjonowania tych placówek. Samorząd ma prawo decydować, w jaki sposób te regulacje będzie przyjmował i jak na obszarze gminy przywracanie funkcjonowania przedszkoli będzie dokładnie wyglądało. Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Gniezno oraz pozytywna rekomendacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie pozwala podjąć przygotowania do uruchomienia z dniem 11 maja 2020r. przedszkoli na obszarze Gminy Gniezno.

Organ prowadzący oczekuje od dyrektorów placówek podjęcia działań, które zapoczątkują proces powrotu do „normalności”. W ramach przygotowań dyrektorzy placówek winni: kontaktować się
z rodzicami, egzekwować oświadczenia od rodziców o stanie zdrowia dziecka i środowiska, w którym dziecko przebywa oraz podjąć inne działania, które pomogą określić liczbę dzieci powracających do przedszkola. Podjęte działania mają przede wszystkim pomóc rodzicom, którzy pracują w sposób ciągły w walce z epidemią (służby mundurowe, medyczne) a także tym którzy muszą powrócić do pracy aby ją utrzymać, oraz tym którzy poszukują pracy ponieważ utracili zatrudnienie z chwilą ogłoszenia pandemii.

Priorytetem podejmowanych działań musi być stworzenie możliwie bezpiecznych pod względem epidemiologicznym warunków powrotu do prowadzenia zajęć. Powiatowy Inspektorat SANEPID-u
w Gnieźnie służy w tym względzie radą i pomocą. Zachęcamy nasze placówki do współpracy
i korzystania ze wsparcia specjalistów. Gmina wyposaży placówki w „startowe” pakiety ochronne,
w skład których wejdą: rękawice, maseczki oraz płyny do dezynfekcji oraz odkażania. Wójt Gminy zleciła Panu Krystianowi Pietruszczakowi, inspektorowi ds Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego wsparcie i współpracę z dyrektorami gminnych placówek w przygotowaniach do uruchomienia przedszkoli(dane kontaktowe do p. Krystiana Pietruszczaka:506 170 520).

Podejmując działania zmierzające do uruchomienia placówek należy stosować się do:

– wytycznych przeciwepidemicznych Głównego lnspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej {Dz. U. z 2019 r.
poz. 59,oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

(http://gcuw.idsl.pl/pliki/aktuall/komaktu/2020/covid_19/wyt_GIS_przedsz_20200430.pdf)

– wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

(https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli)

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka