PROJEKT MODERNIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W OBORZE

Na terenie Gminy Gniezno realizowany jest projekt systemowy „Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.

Projekt zakłada poprawę warunków funkcjonowania 4 oddziałów przedszkolnych poprzez doposażenie i przygotowanie do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnym na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 4 oddziały przedszkolne w następujących szkołach podstawowych:
– Szkoła Podstawowa w Goślinowie
– Szkoła Podstawowa w Modliszewku
– Szkoła Podstawowa w Zdziechowie z filią w Oborze
Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu systemowego obejmuje takie zadania jak:
– organizacja placu zabaw
– dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń – począwszy od modernizacji toalet, po doposażenie szatni, sal lekcyjnych, pomieszczeń gospodarczych.
Sale oddziałów przedszkolnych wyposażone zostaną w: meble, zabawki, specjalistyczne pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt ICT.
Okres realizacji projektu: 30.01.2015r. – 31.08.2015r.
Projekt w 100% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Dodaj komentarz