Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZDZIECHOWIE ORAZ  SZKÓŁ FILIALNYCH   W MODLISZEWKU I OBORZE

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Procedury obowiązujące od 1.09.2020 r.

 

 1. Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie pracownicy i uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub izolacji.
 2. Dziecko może być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 3. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem muszą podczas przejazdu mieć założoną maseczkę lub przyłbicę.
 1. Do budynku szkoły nie wchodzą osoby z zewnątrz. W sytuacjach wymagających kontaktu z pracownikami szkoły rodzic / opiekun / interesant kontaktuje się e- mailowo lub telefonicznie. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem szkoły wchodzi wejściem do budynku szkoły.
 1. Uczniów klas I odbierają i odprowadzają ich nauczyciele rozpoczynający lub kończący lekcję w danej klasie. Uczniów, którzy oczekują na powrót do domu w świetlicy – nauczyciel odprowadza do świetlicy. Uczniowie klas II i III po wejściu do szkoły idą do swoich sal.
 1. Każda osoba wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest zakrywać nos i usta, dezynfekować ręce lub posiadać rękawiczki oraz przestrzegać procedur obowiązujących na terenie szkoły.
 2. Pracownicy i uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek we wszystkich częściach wspólnych – na korytarzach. W salach lekcyjnych podczas zajęć  nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 3. Pracownicy obsługi, w zabezpieczeniu (maseczka), informują osoby pragnące wejść na teren szkoły o obowiązujących na jej terenie procedurach. Zatrzymują ją w strefie buforowej i informują pracownika szkoły, z którą dana osoba chce się skontaktować.  W uzasadnionych przypadkach odprowadzają tą osobę do pracownika szkoły.
 4. Podczas długich przerw osoby z zewnątrz nie mogą wchodzić na teren szkoły.
 5. Wszyscy uczniowie  minimum co 2 lekcje myją ręce mydłem. Klasy I-III pod kontrolą nauczyciela w szkolnych toaletach. Klasy IV-VIII  samodzielnie.
 6. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów. 
 7. Uczniowie są zaopatrzeni we własne niezbędnie potrzebne przybory szkolne.  Nie mogą wymieniać się przyborami szkolnym między sobą ani pożyczać żadnych rzeczy.
 8. Nauczyciel organizując zajęcia oraz opiekę ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczne zachowania/ zabawę dzieci i przestrzeganie zasad higieny, nie dotykanie ust, oczu, mycie rąk przed jedzeniem.
 9. Uczniowie przebywają w salach również podczas krótkich przerw. Nauczyciele zmieniają salę lekcyjną po pierwszym dzwonku zapowiadającym koniec przerwy.
 10. Sale lekcyjne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.
 11. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania z zajęć w świetlicy powinny korzystać tylko dzieci dojeżdżające i rodziców pracujących. Zasady przyjęcia do świetlicy reguluje odrębny regulamin.
 12. Pracownicy obsługi szkoły myją poręcze, włączniki, klamki, łazienki uczniów oraz dla personelu co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają uczniowie ani inne osoby oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 13. Po każdym dniu zajęć używany sprzęt (klawiatura, sprzęt sportowy oraz ławki, krzesła, podłogi, pomieszczenia i inne) są dezynfekowane.
 14. W ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 nie można na terenie szkoły korzystać z dystrybutorów wody. Uczniowie przynoszą do szkoły swoją wodę lub inne napoje.
 15. Obiady dla uczniów szkoły wydawane są w godz. 12.15-12.35.
 16. W sytuacji stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych, dziecko będzie odizolowane w osobnym  pomieszczeniu –gabinecie pielęgniarki  szkolnej lub pedagoga. Dziecku mierzona będzie temperatura termometrem bezdotykowym. Nauczyciel  niezwłocznie  zgłasza  dyrektorowi  szkoły  stwierdzenie  objawów       chorobowych  oraz natychmiast  powiadamia rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 17. Rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani do możliwie najszybszego odbioru dziecka ze szkoły, a następnie po konsultacji lekarskiej, poinformowania dyrekcję lub wychowawcę o stanie zdrowia dziecka.
 18. W sytuacji stwierdzenia zagrożenia dla uczniów i pracowników bądź w przypadku zakażenia, dyrektor -po konsultacji z odpowiednimi służbami- wprowadza nauczanie hybrydowe lub zdalne dla całej szkoły lub jej części.

 

Uczniowie zostają zapoznani z powyższymi zasadami organizacji pracy szkoły na pierwszym spotkaniu z wychowawcą, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Rodzic/opiekun jest również zobowiązany poinstruować dziecko i zapoznać z powyższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczeństwo swojemu dziecku, innym uczniom oraz pracownikom szkoły.