Program Wychowawczo-Profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WLKP.1918/19

W ZDZIECHOWIE

Geneza powstania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

W trosce o wszechstronny rozwój osobowy ucznia oraz w trosce o to, by znajdował w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, społecznym, duchowym, moralnym, estetycznym oraz zdrowotnym – opracowaliśmy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Pragniemy, aby dziecko rozwijało w sobie dociekliwość poznawczą poszukując prawdy, dobra, piękna w świecie, by zyskało przekonanie o życiowej użyteczności edukacji szkolnej. Ważne jest to, by uczyło się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywało się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie, w duchu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu. Powstały program wychowawczo-profilaktyczny szkoły ma wspierać nauczycieli, rodziców i dzieci w osiągnięciu postawionych celów.

 Misja szkoły

• uczy szacunku dla prawdy, samodzielności

• stwarza możliwości podejmowania samodzielnych decyzji na miarę wieku dziecka

• jest miejscem harmonijnego rozwoju dziecka

• szanuje godność uczniów, rodziców, nauczycieli

• kształci  umiejętność zrozumienia innych i porozumiewania się z nimi

• wspomaga rodzinę w wychowaniu

• pielęgnuje tradycje narodu i państwa polskiego

Szkic aktualnej sytuacji wychowawczej w szkole:

• Zarówno rodzice jak i uczniowie oczekują od szkoły wiedzy i umiejętności potrzebnych by dalej się kształcić. Jest to najważniejsza potrzeba, jaką ma zaspokoić szkoła

• Nadal cenione są wartości, umiejętność odróżniania dobra od zła oraz stosowanie właściwych norm moralnym. 

• Oczekiwaniem jest umiejętność pokonywania trudności życiowych oraz prowadzenia higienicznego i wolnego od nałogów życia. Rzeczywiście taka potrzeba jest               w społeczeństwie  coraz bardziej widoczna, a szkoła ma obowiązek ją zaspokoić.

• Wysokie notowania przypisano wartościom patriotycznym  i pamięci Powstańców Wielkopolskich

• Niepokojącym zjawiskiem jest niedocenianie wartości takich jak aktywność wobec spraw najbliższego społeczeństwa, czy znajomość zasad życia społecznego. Szkoła musi położyć nacisk na wychowanie w tej (niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie) dziedzinie.

• Analiza potrzeb, oczekiwań oraz aktualnej sytuacji pozwoliła nam na sformułowanie celów wychowawczych szkoły.

1. Cele wychowawcze

• Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej.

• Kształtowanie dążenia do rozwoju intelektualnego.

• Wyrabianie nawyków dobrego zachowania i efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.

• Umacnianie wiary we własne możliwości i wskazywanie zachowań w trudnych sytuacjach.

• Kształtowanie postaw patriotycznych.

• Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia oraz zapobiegania uzależnieniom.

• Inspirowanie do odpowiedzialnego poszukiwania ważnych wartości.

• Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

• Kształtowanie postaw bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

2. Procedury osiągania celów

• Rozpoznawanie środowiska rodzinnego, diagnozowanie potrzeb.

• Wzajemne poznawanie się uczniów poprzez zabawy i prace plastyczne.

• Stwarzanie sytuacji wychowawczych integrujących zespoły klasowe.

• Inicjatywy i działania uczniów w samorządzie szkolnym.

• Przygotowanie dzieci do świadomego uczestnictwa w akcie pasowania na ucznia.

• Utworzenie grup zadaniowych, dyżury na korytarzach szkolnych.

• Zapoznanie uczniów z regulaminem szkolnym i regulaminem świetlicy szkolnej.

• Organizowanie i udział w imprezach kulturalnych.

• Korzystanie z biblioteki szkolnej.

• Zachowanie się w środkach komunikacji i instytucjach publicznych.

• Wycieczki krajoznawczo – turystyczne.

• Umożliwienie uczniom samooceny i oceny przez grupę rówieśników.

• Troskliwy stosunek do pamiątek kultury i sztuki,  twórczości, symboli narodowych, zainteresowanie uczniów zachodzącymi w świecie przemianami, uczestniczenie           w uroczystościach związanych z zachowaniem tradycji.           

 

3. Zakładane osiągnięcia uczniów

• Uczeń posiada dociekliwość poznawczą, dąży do poznawania świata

• Dba o swój rozwój intelektualny, ma świadomość życiowej użyteczności wiedzy i nauki

• Dąży do samodzielności w myśleniu i działaniu

• Potrafi pokonywać trudności w rozwiązywaniu problemów

• Ma poczucie przynależności do grupy rówieśniczej

• Zna normy dobrego zachowania i stosuje zwroty grzecznościowe

• Szanuje dobro wspólne i cudzą własność

• Zna swoje prawa i obowiązki

• Ma poczucie przynależności do narodu

• Posiada odpowiednie nawyki i przyzwyczajenia zdrowotne

• Zna zagrożenia związane z uzależnieniami

• Rozpoznaje wartości moralne 

• Zna i wykorzystuje w praktyce wiedzę ekologiczną

• Zna i przestrzega zasad ruchu drogowego

• Postępuje zgodnie z zasadami współdziałania i współżycia z innymi, współtworzenia wspólnoty szkolnej, rodzinnej, lokalnej.

 

4. Elementy programu wychowawczo-profilaktycznego

lp. cele zadania przykładowe formy

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców *zainteresowania uczniów, 

rodziców sprawami zdrowia

*przekazywanie rzetelnej 

wiedzy o różnych 

zagrożeniach

*pogłębienie wiedzy na temat 

uzależnień oraz możliwości

zapobiegania im(narkotyki,

  dopalacze)

*rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania problemów 

związanych z okresem

dojrzewania i dorastania

*zwiększenie rozwoju 

intelektualnego

i emocjonalnego uczniów   

*dostarczanie wiedzy o konsekwencjach negatywnych zachowań: używanie tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, uzależnienie od telefonu i komputera

*prelekcje dla rodziców

*rozmowy wychowawców 

i pedagoga z uczniami

*rozpowszechnienie ulotek, 

plakatów, rozmowy 

z pedagogiem

*spotkania z higienistką szkolną

*oferta propozycji spędzania 

czasu wolnego

2. Właściwy stosunek oraz motywacja do nauki *motywowanie jak 

największej ilości uczniów

do kontynuowania nauki 

*wyrabianie umiejętności 

autoprezentacji

*zaciekawienie ucznia 

treściami przekazywanymi 

na lekcjach

*dostarczanie uczniom 

satysfakcji z uzyskanych

efektów swojej pracy

*wzrost ambicji własnych

ucznia

*współdziałanie szkoły 

z rodziną dziecka

 

*wskazanie i umożliwianie 

różnych społecznie     

akceptowanych sposobów

postępowania, dróg dochodzenia

do wiedzy i umiejętności

*nauka technik uczenia się,

*uatrakcyjnianie procesu

nauczania

*wskazanie potrzeby stawiania

sobie celów i planowania

pracy

*uatrakcyjnianie procesu 

nauczania

*ocenianie za różne formy 

aktywności

*stwarzanie uczniom możliwości

udziału w różnorodnych 

konkursach przy pomocy 

i wsparciu nauczyciela

 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych *tworzenie warunków 

sprzyjających wzmacnianiu

poczucia własnej wartości,

*udzielania wsparcia

w trudnych sytuacjach

*rozbudzanie potrzeby

działania na rzecz tworzenia

przyjaznego środowiska

życia

*rygorystyczne 

przestrzeganie regulaminów

szkolnych

*rozwijanie

współpracy z rodzicami,

społecznością lokalną,

instytucjami współpracującymi ze szkołą

*budowanie postawy życzliwości, szacunku i tolerancji

*godziny wychowawcze

*aktywne metody nauczania 

wymagające pracy w grupie

*regulaminy szkolne i klasowe

*warsztaty i lekcje na temat asertywności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Podnoszenie  poziomu kultury osobistej *kształtowanie nawyków

kulturalnego zachowania

*uwrażliwianie rodziców na 

kształtowanie u dzieci 

nawyków właściwego 

zachowania 

*kształtowanie szacunku do

drugiego człowieka

*zwrócenie uwagi na 

poszanowanie cudzej

własności *zwracanie uwagi na kulturalną

formę wypowiedzi

*prowadzenie lekcji 

wychowawczych na temat

kulturalnego zachowania

oraz na temat praw

dziecka.

*udział uczniów w przedstawieniach teatralnych wartościujących pozytywne wzorce zachowań

6. *Wyrabianie nawyków higienicznego i zdrowego sposobu życia Spotkania z higienistką szkolną, pedagogiem, godziny wychowawcze

7. Eliminacja zachowań agresywnych          i przemocy            w szkole *ograniczenia zjawiska 

agresji wśród uczniów

*poprawa bezpieczeństwa

uczniów

*budowanie właściwych relacji

uczeń-uczeń, uczeń –n-el,

uczeń –rodzic

*budzenie wrażliwości 

uczniów

*zapoznanie uczniów

z konsekwencjami karnymi

za stosowanie przemocy

w szkole

*świadomy i odpowiedzialny 

wybór ofert medialnych

*wdrożenie do ponoszenia

konsekwencji za własne

czyny *indywidualne porady udzielane

przez wychowawców

*wykorzystywanie metod dramy

*spotkanie uczniów z policją

*lekcje wychowawcze na temat 

negatywnych i pozytywnych

oddziaływań mediów

*konkurs na hasło lub plakat 

zapobiegający  przemocy

*wykorzystywanie różnorodnych metod i technik do omawiania 

negatywnych i pozytywnych

przykładów zachowań

*organizacja zajęć przeciwdziałania przemocy w sieci INTERNET

 

 

8. Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole organizowanie 

wszechstronnej pomocy dla

uczniów, którym mniejsze 

możliwości intelektualne

lub trudne warunki bytowe

i rodzinne nie pozwalają

osiągnąć zadawalających

wyników

*Praca z uczniem zdolnym oraz uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi

*Korzystanie pod nadzorem wychowawcy  z pomocy specjalistów; pedagoga , logopedy, terapeuty

*współpraca z rodzicami

* dostosowanie wymogów do

poziomu i możliwości dziecka

*wskazanie i stosowanie metod

ułatwiających uczenie się

*organizacja zajęć dodatkowych, specjalistycznych i wyrównawczych

*praca z uczniem zdolnym, 

* organizacja zespołów

* dostosowanie wymogów do poziomu i możliwości dziecka

*  korzystanie z pomocy 

specjalistów-pedagoga, logopedy, terapeuty

*współpraca z PPP

*organizacja zespołów 

wyrównawczych

* rozmowy indywidualne z wychowawcami, uczniami, rodzicami dotyczące trudnej sytuacji dziecka

9. Kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania czasu wolnego *stwarzanie okazji do działań

pozalekcyjnych *inicjowanie i organizowanie 

zajęć związanych 

z zainteresowaniami uczniów

*rozwijanie różnych form 

aktywności: sportowej, 

artystycznej, społecznej

 

 

    

 

5. Sytuacje kryzysowe

 Uczeń pod wpływem alkoholu lub odurzony narkotykami

 Znalezienie u ucznia substancji psychoaktywnej i odurzającej

 Podejrzenie posiadania przez ucznia substancji psychoaktywnej i odurzającej

 Przypadek próby samobójczej, samookaleczenia ucznia

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

 Powiadomienie wychowawcy klasy, dyrekcję szkoły, pedagoga szkolnego

 Odizolowanie ucznia od reszty klasy, stworzenie warunków nie zagrażających  jego życiu i zdrowiu

 Zabezpieczenie substancji psychoaktywnej

 W przypadku podejrzenia posiadania substancji odurzającej dokonuje się przeszukania w obecności dyrektora , rodziców ucznia oraz policji

 Wezwanie pomocy medycznej w celu udzielenia pomocy

 Zawiadomienie rodziców ucznia oraz policji

 W przypadku próby samobójczej- przeprowadzenie ucznia w bezpieczne miejsce i wezwanie odpowiednich służb

 Powtarzające się wyżej wymienione zdarzenia będą skutkować powiadomieniem sądu rodzinnego

 6. Uczestnicy programu

• Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp.1918/19 w Zdziechowie

• Nauczyciele

• Rodzice

• Społeczność lokalna

7. Współdziałanie

• Rodzice

• Policja

• Samorząd lokalny

• Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna

• Straż Pożarna

  8. Obszary Działania

• Zajęcia lekcyjne

• Świetlica szkolna

• Świetlica środowiskowa

• Samorząd uczniowski

• Planowe zajęcia pozalekcyjne

• Imprezy i uroczystości szkolne.

 

Spodziewane efekty pracy wychowawczej

 

Usytuowanie dziecka w centrum działalności szkolnej, integralność wychowania z wiedzą  i kreowaniem umiejętności, spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną i innymi instytucjami oraz oparcie wychowania na wartościach ogólnoludzkich pozwoli na:

 

• Wszechstronny rozwój osobowy uczniów, osiąganie zamierzonych celów

• Rozwinięcie u dzieci dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie rozwiązań.

• Wykształcenie u uczniów świadomości  wagi życiowej użyteczności edukacji.

• Otwarcie dzieci i młodzieży na życie we współczesnym świecie 

• Wykształcenie umiejętności słuchania innych, szanowania ich poglądów, otwartości   w stosunku do innych osób, umiejętności wyrażania własnych potrzeb, tolerancji             i akceptowania potrzeb innych.

• Przygotowanie do współdziałania z innymi, pełnienia różnych ról w grupie oraz przejmowania związanej z tym odpowiedzialności.

 

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego


Program wychowawczy realizowany jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę. Program poddany będzie monitorowaniu i w razie potrzeb zostanie zmodyfikowany. Wyniki ewaluacji będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.