RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

 

Mając na względzie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), prosimy zapoznać się
z poniższymi informacjami.

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zdziechowie tel. 61 427 16 13.

2.

Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail, prawnik.mediator.kp@gmai.com, tel. 506-170-520.

3.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku ze sprawowaną funkcją publiczną oraz w celach związanych z obowiązkami Administratora wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a.

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b.

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, innych niż dane wymagane przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie, ustalonym odrębnymi przepisami.

5.

Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6.

Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a.

prawo dostępu do danych osobowych;

b.

prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

c.

prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;

d.

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e.

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

f.

prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.

g.

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne

9.

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.